‘S  e pròiseact ealain mu chuimhneachan, chleachdaidhean chràbhaidh agus na Sailmean Gàidhlig ann am mac-meanma nan daoine a th’ ann am Pròiseact Bàta  nan Salm. Tha sgioba-ealain, seòladairean, seinneadaran agus muinntir choimhearsnachdan nan Loch an sàs agus ‘s e tachartasan compàirteachaidh, ‘installation’, fiolm agus leabhraichean-ealain a tha fainear dhuinn mar torradh a’ phròiseact.

The Psalmboat Project is an arts project about memories, faith practices and the Gaelic Psalms in the imagination of the people. The project comprises an artists’ team, sailors, singers and members of the Lochs communities and we plan to create interactive arts events, an installation, a film  and artists’ books as its final fruits.

Aig crìdhe an iomairt tha dualchainnt nàdarrach nan Loch agus guthan a muinntir ‘s iad a’ seinn nan Salm thar an locha.

The local spoken Gaelic of Lochs and the Psalms as sung by the ordinary people while sailing to worship are the voice and heart of Pròiseact Bàta nan Salm.

 

About or Contact information. Click the Edit link to make changes to this page or add another page.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s